Choď na obsah Choď na menu
 


Rámcová dohoda č. 4-MŠB/ŠJ/2019 uzavretá s Mäso ZEMPLÍN, s. r. o., Užhorodská 86, 071 01  Michalovce, IČO 36205915, o zákazke Rôzne potravinárske výroby, časť č. 4 - Základné potraviny 4, podpísaná 10.10.2019 Annou Lovičovou, riaditeľkou MŠ, zverejnená 11.10.2019

Rámcová dohoda č. 3-MŠB/ŠJ/2019 uzavretá s Štefan Jurčaga, Študentská 1440/3, 069 01  Snina, IČO 33844747, o zákazke Rôzne potravinárske výroby, časť č. 3 - Základné potraviny 3, podpísaná 10.10.2019 Annou Lovičovou, riaditeľkou MŠ, zverejnená 11.10.2019

Rámcová dohoda č. 1-MŠB/ŠJ/2019 uzavretá s Miroslav Maciboba - MIRON-EX, Pichne 199, 069 01  Snina, IČO 34291890, o zákazke Rôzne potravinárske výroby, časť č. 1 - Základné potraviny 1, podpísaná 10.10.2019 Annou Lovičovou, riaditeľkou MŠ, zverejnená 11.10.2019

Dohoda číslo: 19/35/054/68 zavretá s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné, Kukorelliho 1, 066 01  Humenné, IČO 30794536 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania praco vných miest v rámci národného projektu "Cesta na trh práce 2" - Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou MŠ, zverejnená 12.09.2019

Kúpna_zmluva_Agromix uzavretá dňa 27.08.2019 s AGROMIX výrobno-obchodnou spoločnosťou, spol. s r. o., 094 09  Sedliská 367, IČO 31719627, o zabezpečovaní dodávok čerstvého ovocia, zeleniny a výrobkov z nich, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou MŠ, zverejnená 28.08.2019

Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 13.8.2019 uzavretá s Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943, Snina, prevádzka Reštaurácia a penzión ADRIA, o poskytovaní služieb pranie a žehlenie bielizne, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou MŠ, zverejnené 13.08.2019Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 912

Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 912 uzavretá s Teplo GGE, s. r. o., Robotnícka 2160, 017 01  Považská Bystrica, IČO: 36012424, Zmluva o dodávke a odbere tepla na ÚK  a TÚV pre rok 2020, podpísaná Darinou Štofíkovou, zástupkyňou MŠ, zverejnená 02.08.2019

Dohoda č. 19/35/012/30 uzavretá s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné, Kukorelliho 1, 066 01  Humenné, IČO 30794536 podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platom znení, podpísaná Darinou Štofíkovou, poverenou plnomocenstvom, zverejnená 27.06.2019

Dohoda č. 19/35/010/011 uzavretá s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné, Kukorelliho 1, 066 01  Humenné, IČO 30794536 podľa § 12 ods. 3 prísm. b) bodu 5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podpísaná Darinou Štofíkovou, poverenou plnomocenstvom, zverejnená 27.06.2019

Dohoda č. 19/35/50J/14, uzavretá s  Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Kukorelliho 1, 066 01  Humenné, IČO: 30794536, Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podpísaná Darinou Štofíkovou, poverenou plnomocenstvom, zverejnená 27.2.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, uzavretý so Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO 35763469, podpísaný Annou Lovičovou, riaditeľkou MŠ, zverejnený 13.2.2019

Dodatok ku kolektívnej zmluve uzavretý so Základnou organizáciou OZ PŠaV na Slovensku pri MŠ Budovateľská 2205/12, 069 01  Snina, zastúpenou Boženou Sirkovou, podpísaný Annou Lovičovou, riaditeľkou MŠ, zverejnený 1.2.2019

Zmluva č. SKP19/01/009, KOMENSKY, s. r. o., Park Mládeže 1/360, Košice, IČO: 43908977, zmluva o poskytovaní služby Škôlka Komensky Plus, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou MŠ, zverejnená 2.1.2019

Zmluva_dodávka mäsa ŠJ 07012019, Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01  Michalovce, IČO: 36205915, zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou MŠ, zverejnená 7.1.2019

Dohoda č. 18/35/054/77, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom, IČO: 30794536, o poskytnutní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastaich zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu "Cesta na trh práce 2"podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 3.12.2018

Rámcová kúpna zmluva, INMEDIA, spol. s r. o., IČO: 36019208, zmluva o dodávke mrazeného tovaru a potravinárskych výrobkov, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 5.11.2018

Zmluva_670200, Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a. s., Mierova 34, 06654  Humenné, IČO: 30414253, dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 28.9.2018

Zmluva o odbere tepla 2019 Teplo GGE, s. r. o., Robotnícka 2160, 017 01  Považská Bystrica, IČO: 36012424, Zmluva a objednávka na odber tepla na ÚK bere_tepla_2019,a TÚV pre rok 2019, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou MŠ, zverejnená 11.07.2018

Zmluva_CUBS_plus, CUBS plus, s. r. o., Masarykova 21, 04001  Košice, IČO: 46943404, výkon funkcie zodpovedne osoby, podpísaná Darinou Štofíkovou, zástupkyňou MŠ, zverejnená 15.03.2018

Zmluva_Bidfood, Bidfood Slovakia, s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01  Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199, dodávka tovaru - potravín, podpísaná Darinou Štofíkovou, zástupkyňou MŠ, zverejnená 14.03.2018

Zmluva o dielo, CUBS plus s. r. o., Masarykova 21, Košice, IČO: 46943404, vypracovanie dokumentácie k zabezpečeniu ochrany práva fyzickej osoby - ochrana osobných údajov, podpísaná Darinou Štofíkovou, zástupkyňou MŠ, zverejnená 22.1.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č. 1130797, Energie2, a. s., Lazaretská 3a, Bratislava, IČO: 46133177, podpísaná Darinou Štofíkovou, zástupkyňou, zverejnená 18.1.2018

ESPIK Group, s. r. o., IČO: 46754768, Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. 2017/EO1930E, podpísaná vz. Darinou Štofíkovou, zástupkyňou, zverejnená 12.12.2017

Dohoda č. 17/35/054/134, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné, IČO: 30794536, o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Šanca pre mladých" podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., podpísaná Darinou Štofíkovou, zástupkyňou, zverejnená 28.11.2017

Dohoda č. 17/35/50J/46, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné, IČO: 30794536, o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n p., podpísaná Darinou Štofíkovou, zástupkyňou, zverejnená 27.11.2017

Dodatok č. 1 k MZ 38/2017/Hu Ing. Peter Huray, IČO: 4363637, činnosť bezpečnostno-technickej služby, technika požiarnej ochrany a zdravotného dohľadu, podpísaný vz. Darinou Štofíkovou, zástupkyňou, zverejnený 27.11.2017

Kúpno-predajná zmluva, Miroslav Maciboba Miron-EX, IČO: 34291890, o dodávke potravín, podpísaná vz. Darinou Štofíkovou, zástupkyňou, zverejnená 18.10.2017

Dohoda o nahradení záväzku novým záväzkom, Organika s. r. o., o zabezpečení mliečnych výrobkov, podpísaná vz. Darinou Štofíkovou, zástupkyňou, zverejnená 25.9.2017

Zmluvy č. ŠJ/3/2017, AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, s. r. o., dodávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich, podpísaná vz. Darinou Štofíkovou, zástupkyňou, zverejnená 25.9.2017

Zmluva č. ŠJ/2/2017, Mäso Zemplín a. s., dodávka bravčového, hovädzieho mäsa, vnútorností a mäsových výrobkov, podpísaná vz. Darinou Štofíkovou, zástupkyňou, zverejnená 4.9.2017

Zmluva č. 38/2017/Hu, Ing. Peter Huray, IČO: 4363637, činnosť bezpečnostno-technickej služby, technika požiarnej ochrany a zdravotného dohľadu, podpísaná vz. Darinou Štofíkovou, zástupkyňou, zverejnená 21.9.2017

Zmluva č. 24ZVS0000080668G, Východoslovenská distribučná,a. s., o pripojení do distribučnej siete, podpísaná vz. Darinou Štofíkovou, zástupkyňou, zverejnená 2.8.2017

Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 912, Teplo GGE, s. r. o., podpísaná vz. Darinou Štofíkovou, zástupkyňou, zverejnená 12.7.2017

Zmluva č. 1930, ESPIK Group s. r. o., zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu, podpísaná vz. Darinou Štofíkovou, zástupkyňou, zverejnená 8.6.2017

Príkazná zmluva č.05/SV/2017/EL, Mesto Snina, spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie, podpísaná vz. Darinou Štofíkovou, zástupkyňou, zverejnená 7.6.2017

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 11.04.2017

Zmuva č. ŠJ/1/2017, FEGA FROST, s. r. o., dodávka chladených a mrazených potravín, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 1.3.2017

Dodatok č. 1 k dohode č. 16/35/50J/31, Úrad práce, soc. vecí a rodiny Humenné, podpísaný Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnený 16.2.2017

Zmluva VHČ_2/2017 - Stredná odborná škola, pranie bielizne, podpísaná Annou Lovičouvou, riaditeľkou, zverejnená 15.2.2017

Dohoda HN, Mesto Snina, o presune agendy dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácií na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 03.02.2017

Zmluva VHČ 1/2017 - pranie bielizne, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 17.1.2017

Zmluva č. 912 Teplo GGE, s. r. o. o dodávke a odbere tepla na rok 2017, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 20.12.2016

Dohoda č. 16/35/50J/31 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákna č. 5/2004 Z. z. v z. n. p. p., podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 6.11.2016

Dohoda č. 16/35/50J/28 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. v z. n. p. p., podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 24.10.2016

Zmluva č. 912 Objednavka_2017, objednávka na odber tepla na ústredné kúrenie a TÚV na r. 2017, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 22.09.2016

Zmluva  KZ, Agromix, v. o. s., program podpory spotreby ovocia a zeleniny detí a žiakov, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 8.9.2016

Dohoda č._16/35/01013.pdf Úrad práce, soc. vecí a rodiny, dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 17.06.2016

Dohoda č. 16/35/012/23 Úrad práce, soc. vecí a rodiny, dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, podpísana Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 17.6.2016

Zmluva č. 911882344 Slovak_Telekom,a.s. o poskytovaní verejných služieb - mobilný telefón, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 14.06.2016

Zmluva č. 1022725600 Slovak_Telekom, a. s., o poskytovaní verejných služieb - telefón, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 14.06.2016

Zmluva č. 11/04/2016/ŠJ Mäso Zemplín,dodávka mäsa, mäsových vnútorností a výrobkov, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 11.04.2016

 Zmluva č. 0187/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zmluva o zapojení do národného projektu "Digitálne učivo na dosah" a poskytovaní eGov služby "prístup k digitálnym službám školy", podpísaná Annou Lovičovou, zverejnená 26.02.2016

Kolektivna_zmluva na rok 2016, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 02.01.2016

Zmluva 16/10/2015 VIS Verejná informačná služba, spol. s  r. o., licencia na aktualizácie SW a jeho modulov pre ŠJ, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 16.10.2015

Dohoda č. 15/35/50J/32  Úrad práce, soc. vecí a rodiny Humenné, Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 30.09.2015

 

Dohoda o zbere papiera, Zuzana Kočmárošová - ZKP-Papierniček, podpísaná

Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 25.09.2015

AGROMIX, výr.-obch. spoločnosť, s. r. o. dodávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 28.08.2015

Organika, s. r. o., Zmluva č. 201507 o dodávke mlieka a mliečnych výrobkov v rámci projektu Školský mliečny program, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou MŠ, zverejnená 07.07.2015

Zmluva o zabezpečení vzdelávania, Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou MŠ, zverejnená 07.07.2015

MILK-AGRO, s. r. o. Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, hrubého tovaru, sterilizovaného tovaru, strukovín, pochutín a olejov, podpísaná Darinou Štofíkovou, zástupkyňou, zverejnená 10.4.2015

Slovak Telekom, a. s., kúpa telefónu Gigaset A220, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, cena celkom 9,90 €, zverejnená 1.4.2015

Zmluva 2s 3s Fega Frost, s. r. o., dodávka potravín, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 01.04.2015

Dohoda Úrad práce, soc. vecí a rodiny č. 17/2015/§54 - VZ o poskytnutí fin. príspevku zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania (zverejnená v Centrálnom registri zmlúv) - 01.04.2015

Dohoda Úrad práce, soc. vecí a rodiny, dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 27.01.2015

Zmluva č. 11/2013 2_str 3_str WASTEX Slovensko, s. r. o., dodávka ovocia, zeleniny a potravín, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 25.01.2015

Dodatok k mandátnej zmluve č. 04/78 DXa, s. r. o., činnosť zdravotného dohľadu, podpísaná Annou Lovičovou, riadieľkou, zverejnená 25.01.2015

Zmluva 2/2015 2. str. 3. str. 4. str. INMEDIA, spol. s r. o., dodávka potravín, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 12.01.2015

Zmluva 1/2015 2.str. Stredná odborná škola, pranie bielizne, podpísaná Annou Lovičovou, riaditeľkou, zverejnená 30.12.2014

Zmluva č. 01122014 (DXa, s. r. o.) o zabezpečení ochrany osobných údajov, zverejnená 05.12.2014

Dodatok č. 1 k dohode č. 60/§50j/NS/2014 zo dňa 28.10.2014, zverejnený 05.12.2014

Dodatok č. 1 k dohode č. 55/§ 50j/NS/2014 zo dňa 26.08.2014, zverejnený 05.12.2014

Dohoda č. 60/§50j/NS/2014 2.str. 3. str. 4. str. 5. str. 6. str. 7. str. 8. str. ÚPSVaR v Humennom, o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, zverejnená 31.10.2014

Dohoda č. 15/§50/NS/2014 ÚPSVaR v Humennom, o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, zverejnená 02.10.2014

Zmluva č. 7/2014 GVP Humenné, spol. s r. o. o dodávke potravín, zverejnená 08.09.2014

Dohoda_ÚPSVaR č. 55/&50j/NS/2014 o poskytnutí príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti, zverejnená 31.08.2014

Zmluva AGROMIX 3.str. 2.str. 4.str. 5.str. AGROMIX, zmluva č.  6/2014 o dodávke školského ovocia, zverejnené dňa 22.08.2014

Zmluva MŠVVaŠ SR splnomocnenie MŠVVaŠ SR, zmluva č. 1908.2014 o výpožičke, zverejnené dňa 18.08.2014

Zmluva CUBS plus, s. r. o.  2. str.  3. str. CUBS plus, s. r. o., Košice, zmluva č. 14/2014 na vypracovanie bezpečnostného projektu, zverejnené dňa 18.08.2014

file/204/zmluva_53_2014.pdf Camea computer systemms, Prešov, zmluva o dodávke tonerov, cartridgov a pod. zverejnené dňa 06.06.2014

file/202/zmluva_52_2014.pdf Pedagogická a sociálna akadémia Prešov, zmluva o vykonávaní súvislej pedagogickej praxe, zverejnené dňa 30.05.2014

file/201/zmluva_51_2014.pdf KRÍDLA s.r.o., zmluva č. 13/2014/Pr, zmluva o zabezpečení kancelárskych potrieb, zverejnené dňa 19.05.2014.

file/200/dodatok-k-zmluve-c.45_2014.pdf Pavel Palašta - Výťahy Pali, dodatok k zmluve o údržbe výťahov, zverejnené dňa 16.05.2014

file/187/zmluva_49_2014.pdf Zmluva o dodávke kŕmneho odpadu, zverejnené dňa 12.03.2014

file/186/zmluva_48_2014.pdf Ublianska pekáreň, Zmluva č.4/2014, dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov, zverejnené dňa 12.03.2014

 file/192/zmluva_50_2014.pdf CIMBAĽAK s.r.o., Zmluva č. 3/2014, zmluva o dodávke bravčového mäsa, zverejnené dňa 11.03.2014

file/179/zmluva_47_2014.pdf INMEDIA Spol.s r.o., Zmluva č.2/14, pravidelná dodávka rýb, filé a filiet, zverejňené dňa 21.02.2014

file/173/zmluva_46_2014.pdf KRÍDLA s.r.o., Kúpna zmluva č.12/2014 o dodávke kopírovacieho papiera, zverejnené  dňa 18.02.2014

 file/172/zmluva_45_2014.pdf  Palašta Pavel, Zmluva o dielo servisných výťahov, dňa 28.01.2014

file/169/zmluva_44_2013.pdf FEGA FROST s.r.o., Kúpna zmluva na mrazené hydinové mäso, dňa 31.01.2014

file/163/zmluva_43_2012.pdf RBC s.r.o., Zmluva o servisnej službe, 13.11.2013

file/153/zmluva_42_2013.pdf AGROMIX spol. r.o., Zmluva o dodávke ovocia na priamu konzumáciu deťom, dňa 27.08.2013

file/147/zmluva_41_2013.pdf ELEKTROSERVIS Vranov, Kúpna zmluva (robot, škrabka), dňa 06.06.2013

file/146/zmluva_40_2013.pdf AbiX, s.r.o., Rámcová dohoda o verejnom zaobstarávaní (toner, cartridge, príslušenstvo k PC), dňa 06.06.2013

file/145/zmluva_39_2013.pdf Teplo GGE s.r.o., Zmluva o dodávke tepla č.912, dňa 18.06.2013

file/142/zmluva_38_2013.pdf ING Tatry sympatia DDS, s.r.o., Dodatok č.2 k zamestnávateľskej zmluve č. 37873661, dňa 07.06.2013

file/139/zmluva_37_2013.pdf Prvá DDP Tary sympatia, zamestnávateľská zmluva o DDP zamestnancov MŠ Budovateľská, dňa 30.12.2002

file/136/zmluva_36_2013.pdf COOP Jednota vranov n./T., SD, Zmluva o dodávke potravinárskeho a priemyselného tovaru, dňa 22.04.2013

file/131/zmluva_35_2013.pdf VSE, Východoslovenská energetika a.s., Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi s ročným vyúčtovaním, dňa 19.12.2005

file/129/zmluva_34_2013.pdf Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom, Dohoda o poskytovaní finanného príspevku v rámci projektu, dňa 27.03.2013

file/128/zmluva_33_2013.pdf Mäso Zemplín a.s., Michalovce, Dodatok č.2 ku kúpnej zmluve, dňa 15.03.2013

file/127/zmluva_32_2013.pdf OVO CENTRUM - Veľkoobchod ovocia a zeleniny, Kúpna zmluva č.5, Predaj ovocia a zeleniny, dňa 20.03.2013

file/126/zmluva_31_3013.pdf TV- SKV s.r.o., Zmluva o pripojení (Nízkoprahové centrum), dňa 20.03.2013

file/125/zmluva_30_2013.pdf TV-SKV, s.r.o., Zmluva o pripojení č. 03201306, dňa 18.03.2013

file/124/zmluva_29_2013.pdf BidVest Slovakia s.r.o., Rámcová kúpna zmluva č. 708033, dňa 08.01.2013

file/121/zmluva_28_2013.pdf MIRON-EX, Miroslav Maciboba, Pichne, Kúpno-predajná zmluva o dodávke potravinárskeho tovaru, dňa 18.03.2013

file/120/zmluva_27_2013.pdf Humenská mliekareň a.s. Kúpna zmluva o dodávke potravinárskych výrobkov, dňa 18.03.2013

file/119/zmluva_26_2013.pdf PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s., Kúpna zmluva č.2 o dodávke pečiva, cestovín atd, dňa 18.03.2013

file/118/zmluva_25_2013.pdf INMEDIA Spol. s.r.o., Kúpna zmluva č.1 o pravidelnej dodávke mrazeného hydinového mäsa, dňa 28.01.2013

file/117/zmluva_24_2013.pdf Slovak Telecom a.s., Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, dňa 15.01.2013

file/116/zmluva_23_2013.pdf  Slovak Telecom a.s., Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, dňa 28.12.2012

file/115/zmluva_22_2013.pdf RYBA Košice Spol. s.r.o., Kúpna zmluva č.10 o dodávke mrazených rýb a filiet, dňa 01.01.2013

file/130/zmluva_21_a_2012.pdf DATALAN a.s. Zmluva o poskytovaní služieb č. 1462012 (používanie aplikačného programového vybavenia), dňa 20.12.2012

file/109/zmluva_21_2012.pdf  DATALAN a.s. Zmluva o poskytovaní služieb č. 1462012 (používanie aplikačného programového vybavenia), dňa 20.12.2012

file/108/zmluva_20_2012.pdf Inveco Credit s.r.o., Zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb, dňa 09.11.2012

file/122/zmluva_19_2013.pdf AGROMIX spol. r.o., Zmluva o dodávke ovocia na priamu konzumáciu deťom, dňa 19.09.2012

file/107/zmluva_18_2012.pdf Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom, Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, dňa 24.09.2012

file/105/zmluva_17_2012.pdf MESTO SNINA - Nízkoprahové denné centrum, Dodatok č.1 k Zmluve o refundácií prevádzkových nákladov, dňa 03.08.2012

file/103/zmluva_16_2012.pdf DATALAN a.s. Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr zmluvným partnerom, dňa 05.03.2012

 file/102/zmluva_15_2012.pdf DATALAN a.s., Zmluva o poskytovaní služieb č. 252012 (webový portál), dňa 05.03.2012

Zmluva_14_2012.pdf ELEKTROSERVIS Vranov, Kúpna zmluva o dodávke elektrického Konvetkomatu ASCC WE, dňa 22.02.2012

file/100/zmluva_13_2012.pdf Humenská mliekareň a.s. Kúpna zmluva o dodávke potravinárskych výrobkov, dňa 12.02.2012

file/99/zmluva_12_2012.pdf Slovak Telecom a.s., Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (SIM karta), dňa 18.01.2012

file/98/zmluva_11_2012.pdf Slovak Telecom a.s., Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (mobilný telefón), dňa 18.01.2012

file/97/zmluva_10_2012.pdf PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s., Kúpna zmluva o dodávke pečiva, cestovín atd, dňa10.01.2012

file/96/zmluva_09_2012.pdf RYBA Košice Spol. s.r.o., Kúpna zmluva č.10 o dodávke mrazených rýb a filiet, dňa10.01.2012

file/94/zmluva_8_2012.pdf Mäso Zemplín a.s., Michalovce Kúpna zmluva o pravidelnej dodávke bravčového a hovädzieho mäsa, dňa 10.01.2012

file/93/zmluva_7_2012.pdf  MESTO SNINA - Nízkoprahové denné centrum, Dodatok č.1 k Zmluve o refundácií prevádzkových nákladov, dňa 10.01.2012

file/92/zmluva_6_2012.pdf KRÍDLA s.r.o., Rámcova dohoda o zákazke na dodávku tovaru - kancelárske potreby, dňa 11.01.2012

file/91/zmluva_5_2012.pdf RYBA Košice Spol. s.r.o., Kúpna zmluva o dodávke hydinového mäsa, dňa 10.01.2012

file/90/zmluva_4_2012.pdf  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom, Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu udržania zamestnania  zamestnancov s nízkymi mzdami, dňa 17.01.2012

file/89/zmluva_3_2012.pdf TENERGO BRNO a.s., Zmluva o dodávke a odbere tepla č.912, dňa 01.01.2012

file/88/zmluva_2_2012.pdf RYBA Košice Spol. s.r.o., Kúpna zmluva č. 1167 o dodávke mrazených rýb, dňa 21.12.2011

file/87/zmluva_01_2012.pdf AGROMIX spol. r.o., Zmluva o dodávke ovocia na priamu konzumáciu deťom, 30.09.2011