Choď na obsah Choď na menu
 


Štátny vzdelávací program vymedzuje všeobecné ciele škôl a kľúčové kompetencie vo vyváženom rozvoji osobnosti žiakov a rámcový obsah vzdelania. Je východiskom pre vytvorenie individuálneho školského vzdelávacieho programu školy, kde sa zohľadnia špecifické regionálne podmienky a potreby.

V súlade s § 161 ods. 27 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa výchova a vzdelávanie detí v materských školách uskutočňuje podľa školských vzdelávacích programov.

Plánovanie v našej MŠ podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu ISCEDU 0 – predprimárne vzdelávanie, ktorý schválila dňa 19. júna 2008 gremiálna porada ministra školstva, sme začali od 01.02.2009. Začiatkom školského roka 2012/2013 je vzdelávanie plánované podľa schváleného Školského vzdelávacieho programu BUDÍČEK.

 

Tematické celky školského vzdelávacieho programu Budíček sú:     

 1.      Ja a moji priatelia                                      

 2.      Pani Jeseň maľuje                                     

 3.     Rastieme zdravo                        

 4.      Vianočný čas                                               

 5.      Čaro zimy  

 6.   Kúzelná palička

 7.      Jar – plná prekvapení

 8.   Máme radi prírodu

 9.   Čo je šťastie?   

10.  Leto volá